Митні платежі мита

Митні платежі

Митні платежі

Продовження. Початок див. у ШБ № 8. 9 /2004 р.

Для виходу українських товарів на світовий ринок вирішальне значення мають експортні операції. У зв’язку з цим у таких операцій суттєві переваги порівняно з імпортом товарів з метою збільшення їх обсягу. Про переваги експортних операцій при митному оформленні товарів піде мова в даній публікації.

Статтею 194 МКУ експорт визначений митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов’язання їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за її межами.

Відповідно до п. 2 ст. 195 МКУ вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає сплату тільки вивізного (експортного) мита, оскільки акцизний збір не сплачується відповідно до ст. 5 Декрету № 18-92, а ПДВ за експортними операціями обчислюється за нульовою ставкою відповідно до п. 6.2.1 Закону про ПДВ 1.

Вивізне (експортне) мито

Вивізне мито нараховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України 2 у тому ж порядку, що і при імпорті (див. у ШБ № 8/2004 стор 20) 3. У відповідності зі ст. 5 Закону про Держбюджет-2004 експортне мито сплачується під час митного оформлення у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на день, що передує дню сплати платежу.

Відповідно до п. 1.8 Наказу № 307 моментом перетину митного кордону при експорті є:

а) при авіаперевезеннях – здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, в якому відбувається навантаження;

б) при морських і річкових перевезеннях – здійснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на території України;

в) для товару, що доставляється поштою, – здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового обміну;

г) для товару, що переміщується трубопровідним транспортом чи лініями електропередачі, – завершення переміщення партії товару;

д) при перевезеннях іншими видами транспорту (в т. ч. залізничним та автомобільним) – здійснення або завершення митного оформлення в пункті пропуску через митний кордон України на шляху переміщення товару.

Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України

Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України на підставі договору купівлі-продажу або міни, визначається на основі ціни угоди 4. якщо на неї не вплинули такі фактори:

1) обмеження щодо прав продавця (експортера) на товари, що оцінюються, за винятком:

а) обмежень, встановлених законами;

б) обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів;

2) залежність продажу (відчуження) та ціни угоди від дотримання умов, вплив яких неможливо врахувати;

3) відомості, використані декларантом для визначення митної вартості товарів, не підтверджені документально, не приведені в кількісному виразі або не є достовірними;

4) учасники угоди є взаємозалежними особами, за винятком випадків, коли їх взаємозалежність не вплинула на ціну угоди, що повинно бути доведено декларантом. При цьому особи вважаються взаємозалежними, якщо має місце хоча б одна з наступних умов:

а) один з учасників угоди – фізична особа чи посадова особа одного з підприємств – учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства – учасника угоди;

б) учасники угоди є співвласниками підприємства;

в) учасники угоди пов’язані трудовими відносинами;

г) один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди, які становлять не менше п’яти відсотків статутного капіталу;

д) обидва учасники угоди перебувають під прямим чи непрямим контролем третьої особи;

е) учасники угоди спільно, прямо чи непрямо контролюють третю особу;

ж) один з учасників угоди прямо чи непрямо контролює іншого учасника угоди;

з) учасники угоди – фізичні особи чи посадові особи підприємств – учасників угоди є родичами.

У митну вартість товарів, що експортуються, також включаються фактичні витрати, якщо вони не були включені до неї раніше:

а) на навантаження, розвантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетину з митним кордоном України;

б) комісійні та брокерські винагороди;

в) ліцензійні та інші платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову експорту оцінюваних товарів.

Митна вартість товарів, які вивозяться з України на підставі договору, відмінного від договорів купівлі-продажу або міни, визначається на основі ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, що оцінюються, з урахуванням витрат на їх транспортування та страхування до пункту перетину з митним кордоном України.

Якщо під час вивезення (експорту) окремих товарів встановлюються цінові обмеження (індикативні ціни, граничні рівні цін, ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань тощо), то їх митна вартість визначається з урахуванням положень, що визначають порядок застосування таких обмежень.

У відповідності зі ст. 275 МКУ при експорті товарів, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, проводиться декларування митної вартості шляхом надання декларації.

Перелік пільг по сплаті вивізного мита наведено у Додатку 8 до Наказу № 307.

Одним з найбільш істотних відмінностей бухгалтерського обліку експортних операцій від імпортних полягає в тому, що при імпорті витрати, пов’язані зі сплатою мита і митних зборів, включаються у вартість придбаних імпортних товарів та інших матеріальних цінностей, а ці ж витрати при здійсненні експортних операцій належать до складу витрат на збут. При вибутті запасів, відповідно до п. 16 П(С)БО 16, їх оцінка здійснюється за одним із 6-ти методів, зазначених у наказі про облікову політику підприємства.

Згідно з умовами зовнішньоекономічного договору підприємство Меркурій отримало від нерезидента попередню оплату за товар в розмірі 2 000 дол. США. Валютна виручка надійшла на розподільчий рахунок в уповноважений банк і в цей же день 50% від її загальної суми продано на МВРУ. Комісійна винагорода банку склала 100 грн. Курс НБУ на дату отримання виручки – 5,3390 грн. за 1 дол. США. Товар, вагою 100 кг, відвантажено на експорт. Собівартість товару склала 6 000 грн. Курс НБУ на дату складання ВМД – 5,3890 грн. за 1 дол. США.; 6,28 грн. за 1 євро. Вивізне мито на товар встановлена розмірі 0,4 євро за 1 кг, митні збори – 0,2% митної вартості товарів. В обліку підприємства Меркурій операцій в рамках експортного договору будуть відображені наступним чином:

Зміст господарської операції

У відповідності зі ст. 196 МКУ реекспорт – митний режим, відповідно до якого товари, країною походження яких є інша країна, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України, вивозяться з цієї території в режимі експорту. Статтею 198 МКУ встановлено, що оподаткування реекспортованих товарів регулюється виключно податковими законами України. У зв’язку з цим, ГТС в листі № 11/5 вказує, що у режимі реекспорту:

– вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими на експорт;

– акцизний збір не сплачується, як і при експорті товарів, у відповідності зі ст. 5 Декрету № 18-92;

– ПДВ не сплачується відповідно до п. 6.2.1 Закону про ПДВ.

Товари можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту при дотриманні наступних умов:

1) митному органу подано дозвіл на реекспорт товарів органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, укладеного в установленому законом порядку;

2) товари, що реекспортуються:

а) перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін унаслідок природного зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і зберігання;

б) не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

в) вивозяться не пізніше одного року з дня їх ввезення на митну територію України.

Реекспортовані товари користуються такими ж пільгами в обкладенні вивізним митом, як і при експорті товарів.

До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання 9. крім випадків, визначених законом.

Українське підприємство Сіріус уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на купівлю товару на умовах попередньої оплати. Грошові кошти в сумі 20 000 дол. США 05.03.2004 р. перераховано нерезиденту в оплату товару (курс НБУ – 5,3296 грн. за 1 дол. США). Товар, вагою 2500 кг, ввезений підприємством Сіріус на територію України 11.03.2004 р. Підприємство Сіріус протягом місяця продала українським покупцям 2 000 кг товару. Решту 500 кг товару відвантажені нерезиденту. Грошові кошти за цю частину товару повернені нерезидентом 31.03.2004 р. (курс НБУ – 5,3293 грн. за 1 дол. США). Підприємством Сіріус здійснені наступні витрати на митне оформлення і транспортування товару при імпорті та реекспорті:

Митна вартість, грн.

Транспортні витрати на території України, грн.

1 Про порядок отримання експортного відшкодування.

2 згідно із Законом № 2371. Деякі види вивізного мита встановлені окремими законами, зокрема, Законами № 216, № 180/96, № 1033. Крім того, статтею 5 Закону про Держбюджет-2004 встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють експорт природного газу, сплачують вивізне (експортне) мито за ставкою 10 доларів США за 1000 куб. метрів, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов’язковими для України.

3 Провадиться на базі їх митної вартості (ціни, фактично сплаченої або яка підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України.

4 Ціна, що була фактично сплачена або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України.

5 відповідно До п. 7.3.8 Закону про ПДВ попередня оплата товарів, які за договорами підлягають вивезенню (експортуванню) за межі митної території України або ввезенню (пересиланню) на митну територію України, не є підставою для виникнення податкових зобов’язань з ПДВ.

6 В склад ВР включається балансова вартість валюти, розрахована по середньозваженій вартості (пп. 7.3.6 ст. 7 Закону про прибуток). У нашому випадку – сума умовна.

7 За курсом НБУ, що діяв на дату отримання передоплати. Заборгованість не перераховується у зв’язку із зміною курсу гривні, оскільки вона є немонетарною.

8 мито – 251,20 грн. (100 кг х 0,4 євро х 6,28 грн.); митні збори – 21,56 грн. (2 000 дол. США х 5,3890 грн. х 0,2 / 100).

9 Заходи, які обмежують обсяг товару.

10 Товари зараховуються на баланс за курсом, що діяв на момент перерахування авансу.

11 відповідно До п. 11.2.3 Закону про прибуток датою збільшення валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентами є дата оприбуткування товарів (при їх імпорті – робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту).

12 Повернення товару відображається за курсом НБУ на дату оприбуткування. Сума оприбуткування 500 кг товару складе 21 318,40 грн. (106 592,00 грн. / 2500 кг х 500 кг).

Нормативна база

1. МКУ – Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

2. Декрет № 18-92 – Декрет КМУ від 26.12.92 р. № 18-92 Про акцизний збір.

3. Закон про ПДВ – Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР ПРО податок на додану вартість.

4. Закон про прибуток – Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР ПРО оподаткування прибутку підприємств.

5. Закон про ДержбюджетДві тисячі чотири – Закон України від 27.11.2003 р. № 1344-IV ПРО Державний бюджет України на 2004 рік.

6. Закон № 216 – Закон України від 24.10.2002 р. № 216-IV ПРО вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів.

7. Закон № 180/96 – Закон України від 07.05.96 р. № 180/96-ВР ПРО вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряне сировину.

8. Закон № 1033 – Закон України від 10.09.99 р. № 1033-XIV ПРО ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур.

9. Наказ № 307 – Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом Державної митної служби України від 09.07.97 р. № 307 у редакції наказу від 18.04.2002 р. № 207.

10. Лист № 11/5 – Лист Державної митної служби України від 06.01.2004 р. № 11/5-15-4- ЕП ПРО оподаткування товарів залежно від обраного митного режиму.

Залишити відповідь