Як розрахувати митний збір

Шышка Р

2. Мито і митні збори

Мито і митні збори є основним інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У свою чергу основними елементами митного тарифу є мито, ставки мита, митна вартість товару, тарифні пільги (тарифні преференції, тарифні привілеї). Всі види платежів, які стягуються митними органами України при переміщенні

через митний кордон товарів і транспортних засобів, а також в інших випадках, встановлених митним законодавством України, називаються митними платежами.

Відповідно до чинного законодавства підставою для переміщення через митний кордон України товарів є сплата митних платежів якщо вони стосуються даного товару у відповідності з чинним законодавством України. В Україні застосовуються такі види мита:

1) ввізне (імпортне)

2) вивізним (експортним)

Митні платежі являють собою систему, яку можна розділити на дві групи:

1) основні – це обов’язкові платежі, які стягуються при переміщенні через митний кордон із суб’єктів, що не характеризуються специфічними особливостями. Ці платежі стягуються в більшості випадків, тому і мають таку назву. До таких платежів належать:

– Митні збори, які нараховуються за вантажною митною декларацією (за митне оформлення товарів, за перебування товарів та інших предметів під митним контролем)

– Податки: податок на додану вартість, акцизний збір.

2) додаткові – це митні платежі за додатково надані митницею послуги або дії (за зберігання товарів, плата за участь в митних аукціонах тощо). Такі платежі зборами, що регулюють сплату при різних митних режимах. Особливості їх нарахування регулюються Державною митною службою України.

Митні збори – це збори, які стягуються понад мито за виконання обов’язків митних органів, а також за надання послуг у галузі митної справи. Моменти збори, які нараховуються за вантажною митною декларацією, справляються при кожному здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів за вантажною декларацією за винятком окремих випадків. Згідно з Наказом Державної митної служби України «Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією »від 23 червня 1998 року № 363 збори за митне оформлення не стягуються у випадках, коли:

– Ввозяться в Україну предмети, призначені для офіційного (службового) користування дипломатичних та консульських представництв іноземних держав в україні, а також міжнародних, міжурядових організацій та інших міжнародних організацій, які користуються на території України митними пільгами згідно з міжнародними угодами;

– Вивозяться товари з митного ліцензійного складу за провізною відомістю без оформлення вантажної митної декларації

– В інших випадках, передбачених митним законодавством.

Митні збори підлягають сплаті до або на момент здійснення митного оформлення. Митне оформлення товарів у повному обсязі та їх пропуску можуть здійснюватися лише після сплати належних митних зборів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати. Митниця має право надати відстрочку або розстрочку сплати митних зборів на строк, що не перевищує одного місяця, при наявності гарантії банку та заяви платника. У разі затримання сплати нараховується пеня у розмірі 0,5% суми несплачених митних зборів за кожний день, включаючи день сплати. При цьому митниця інформує Державну митну службу України, митний комітет про факт порушення банком гарантійного зобов’язання по сплаті митних зборів.

Митні збори сплачуються платниками (юридичними і фізичними особами, що здійснюють митне оформлення) у валюті України або в іноземній валюті першої групи Класифікатора валют Національного банку України згідно з чинним законодавством України про валютне регулювання.

Питання про вид валюти, в якій повинен сплачуватися митний збір за митне оформлення, чітко регламентовано Порядком справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною декларацією. Згідно з ним у національній валюті України митні збори сплачуються:

– Суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними особами або такими, що не мають статусу юридичної особи) та іншими організаціями з місцезнаходженням на території України, які створені і діють відповідно до законодавства України;

– Філіями, представництвами іноземних фірм, іноземними авіакомпаніями, міжнародними організаціями з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі

– Дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

– Філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

– Фізичними особами з місцем постійного проживання на території України.

В національної валюті України або в іноземній валюті митні збори можуть сплачуватися:

– Суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними особами або такими, що не мають статусу юридичної особи) та іншими організаціями з місцезнаходженням за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичними особами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності України;

– Іноземними дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами, міжнародними організаціями та їх філіями, розташованими на території України, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

– Представництвами інших організацій і фірм в Україні, що не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;

– Фізичними особами з місцем постійного проживання за межами України.

Ставки митних зборів встановленні постановою KM України «Про ставки митних зборів ». Ставки мита визначаються декількома методами:

– У відсотках (до митної вартості товарів);

– Фіксованою ставкою (у твердих абсолютних сумах, як правило, у доларовому еквіваленті).

Згідно з цією постановою за митне оформлення товарів і транспортних засобів, а також товарів не для комерційних цілей, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, у міжнародних поштових відправленнях і вантажем при вартості товарів понад 1000 доларів США, стягуються митні збори у розмірі 0,2% від митної вартості товарів, але не більше еквівалента 1000 доларів США. При митної вартості товарів та інших предметів до 100 доларів США митні збори не стягуються.

Термін перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування товарів та інших предметів під митним контролем при вивезенні (Експорті), крім випадків, коли вантажі знаходяться у спеціальних митних зонах, обчислюється з дати пред’явлення митниці товарів та потрібних для митного оформлення документів і до завершення митного оформлення. При нарахуванні зборів за перебування під митним контролем згідно з Порядком до строку перебування під митним контролем не включаються:

– Час, необхідний для завантаження транспортного засобу згідно з установленими нормами;

– Період, на який надається відстрочення сплати митних зборів за митне оформлення;

– Час від складання протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення у справі (оскарження рішення в судовому порядку, прийняття рішення Держмитслужби), якщо згідно з таким рішенням справу про порушення митних правил припинено;

– Період проведення митними установами експертизи з установлення

класифікаційного коду товару за ТН ЗЕД та митної вартості;

– Час, витрачений на отримання потрібної для здійснення митного оформлення інформації або отримання відповіді на надісланий однією митною установою до іншої (в тому числі до центрального апарату Державної митної служби) запит;

– Час, витрачений імпортером на отримання дозволів державних органів на ввезення продукції та пред’явлення їх митній установі, якщо надання таких дозволів обумовлювалось проведенням відповідної експертизи продукції і вони не могли бути отримані до моменту перетинання продукцією митного кордону;

– Час затримки митного оформлення, яка сталася з вини митниці;

– Термін дії непереборної сили.

Митні збори за перебування під митним контролем не справляються за весь період перебування під митним контролем у випадках:

– Зберігання товарів на митних ліцензійних складах та знаходження їх у магазинах безмитної торгівлі;

– Тимчасового ввезення на митну територію України та тимчасового вивезення предметів за межі митної території України;

– Транзиту товарів через митну територію України;

– Перебування товарів у спеціальних митних зонах.

До моменту оформлення відповідної вантажної митної декларації при ввезенні товарів на митні ліцензійні склади, у магазини безмитної торгівлі та при тимчасовому ввезенні на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) митні збори за перебування під митним контролем справляються

В загальному порядку.

Мито – це податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Особливістю мита, яка відрізняє його від інших видів податків, є пріоритетність стимулюючої та захисної функцій. З допомогою цих функцій формуються бар’єри, які перешкоджають проникненню на територію держави товарів, більш конкурентноздатних щодо національних, або просто тих, в яких зацікавлена держава.

Питання обкладення товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, митом, види мит, їх нарахування та сплата, а також звільнення від сплати мит регулюються

Законом України «Про єдиний митний тариф» (далі Закон). Мито сплачується за ставками, під якими розуміють розмір мита на один цю оподаткування. Ставки мита систематизовані у зводі. Завдяки тому, що кожний вид товару має свою чітко визначену ставку мита, для швидкого застосування та з перебування у списку товарів відповідних їм ставок мита використовують митний тариф. Тобто все розмаїття товарів, які використовуються у торговельному обороті, зібрано в Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Гармонізована система є міжнародною і являє собою міжнародні правила класифікації інформації про товари зовнішньої і внутрішньої торгівлі.

Таким чином, митний тариф – це перелік товарів, на які визначені ставки мита відповідно до встановленої класифікації. Він базується на міжнародно визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.

Товарна класифікаційна схема цього тарифу україни (товарна номенклатура) базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (ГС). Усі предмети, що підлягають митному контролю, систематизовано у 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній позиції і 5019 товарних підпозиціях, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з зазначеної Гармонізованою системою.

Визначальним елементом класифікації товару, що перетинає митний кордон, при визначенні відповідності тарифної позиції є належність предмета до конкретної товарної позиції тарифу (найменування розділів і глав мають допомагати у користуванні тарифом). Згідно із законом ставки митного тарифу є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності або територіального розміщення, тому і офіційною назвою тарифу є Єдиний митний тариф. Єдиний митний тариф встановлює на єдиній митній території України обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території. Таким чином, Єдиний митний тариф України – це звід ставок мита, якими обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території, систематизований відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).

Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням KM України. Зміни ставок мита, передбачені Єдиним митним тарифом України, здійснюються KM України. Згідно із законом зміни та доповнення до Єдиного митного тарифу повинні

бути офіційно опубліковані у загальнодоступних засобах масової інформації не пізніше як за 45 днів до дати введення їх у дію. У разі, якщо зазначені документи не будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо зазначені документи будуть опубліковані невчасно, датою набрання чинності буде вважатися 46-й день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією вважається публікація в періодичному офіційному виданні Верховної Ради України або KM України. Датою офіційної публікації вважається дата фактичного виходу в світ відповідного номера цього видання.

  • Як розрахувати митний збір Як зберегти зір при роботі за комп’ютером?
  • Як розрахувати митний збір Дитина часто хворіє в дитячому садку: що робити?
  • Як розрахувати митний збір Xiaomi випустила електросамокат за $300
  • Як розрахувати митний збір Кукурудза для хворих на цукровий діабет
  • Як розрахувати митний збір СЕО-маркетологи йдуть в партизани
  • Як розрахувати митний збір Заробіток на блогах – ловимо можливість поки актуально

Бібліотека онлайн 2006-2017

Залишити відповідь